Co to jest KKK – Karta Kwalifikacji Kierowcy?

Karta Kwalifikacji Kierowcy, czyli KKK, stanowi istotny dokument dla profesjonalnych kierowców, którzy dążą do doskonalenia swoich umiejętności w zakresie prowadzenia pojazdów ciężarowych oraz autobusów. To element kompleksowego systemu wprowadzonego przez Unię Europejską, mającego na celu poprawę bezpieczeństwa w transporcie drogowym i podniesienie jakości pracy kierowców zawodowych.

Wprowadzenie Karty Kwalifikacji Kierowcy ma za zadanie poprawę bezpieczeństwa na drogach poprzez zapewnienie, że kierowcy pracujący zawodowo posiadają odpowiednie kwalifikacje i umiejętności. KKK pełni również rolę narzędzia nadzoru nad wykonywaną pracą przez kierowców zawodowych, stymulując ich do stałego doskonalenia się w dziedzinie transportu drogowego.

Co to jest Karta Kwalifikacji Kierowcy?

KKK, czyli Karta Kwalifikacji Kierowcy, to dokument wystawiany kierowcom zawodowym, którzy ukończyli odpowiednie kursy i szkolenia związane z wykonywaniem pracy kierowcy pojazdów ciężarowych lub autobusów. Karta Kwalifikacji Kierowcy jest jednym z elementów systemu przewidzianego w prawie Unii Europejskiej mającego na celu podniesienie standardów bezpieczeństwa w transporcie drogowym oraz zwiększenie jakości wykonywanej pracy przez kierowców zawodowych.

Kierowcy zawodowi muszą posiadać tę kartę, aby legalnie wykonywać swoje obowiązki zawodowe w transporcie drogowym. Karta zawiera informacje o ukończonych kursach, szkoleniach oraz innych formach doskonalenia zawodowego, które są niezbędne do uzyskania pełnej kwalifikacji kierowcy. KKK jest dokumentem identyfikującym kierowcę jako profesjonalistę posiadającego wymagane umiejętności i kompetencje do prowadzenia pojazdów ciężarowych lub autobusów w sposób bezpieczny i skuteczny.

Wprowadzenie Karty Kwalifikacji Kierowcy ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa na drogach poprzez zapewnienie, że kierowcy zawodowi posiadają odpowiednie przygotowanie i umiejętności. KKK ma także służyć jako narzędzie kontroli i nadzoru nad wykonywaną pracą przez kierowców oraz zachęcanie do ciągłego doskonalenia się w dziedzinie transportu drogowego.

Dla kogo obowiązuje karta kwalifikacji kierowcy?

Kartę kwalifikacji kierowcy, o której mowa w artykule, powinni zdobyć wszyscy kierowcy, którzy planują wykonywać przewozy drogowe ciężarówkami lub autobusami, a nie posiadają polskiego prawa jazdy. W przypadku takich kierowców, kod 95 zostaje wpisany właśnie na karcie kwalifikacji.

Kto jest odpowiedzialny za wydawanie karty kwalifikacji kierowcy?

Starostwo Powiatowe, odpowiednie dla miejsca zamieszkania kierowcy, jest instytucją odpowiedzialną za wydawanie kart kwalifikacji kierowcy.

Sposób dostarczenia wydanej karty kierowcy jest określany w wniosku (poprzez pocztę lub osobiście).

Procedura uzyskiwania karty kwalifikacji kierowcy

Procedura uzyskiwania karty kwalifikacji kierowcy rozpoczyna się przed przystąpieniem do kursu kwalifikacyjnego lub szkolenia okresowego. Jeśli kierowca planuje odnowić ważność kodu 95 lub ubiegać się o te uprawnienia po raz pierwszy, ten proces równolegle przebiega wraz z wnioskowaniem o profil kierowcy zawodowego (PKZ).

Aby zdobyć kartę kwalifikacji kierowcy, konieczne jest złożenie następujących dokumentów u starosty:

  • wniosek o wydanie karty kwalifikacji kierowcy,
  • kopia orzeczenia lekarskiego potwierdzającego brak przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku kierowcy,
  • kopia orzeczenia psychologicznego stwierdzającego brak przeciwwskazań psychologicznych do pracy na stanowisku kierowcy,
  • jeśli ubiega się jednocześnie o profil kierowcy zawodowego – odpowiednie oświadczenia,
  • kolorowe zdjęcie o wymiarach 35 × 45 mm, na jasnym, jednolitym tle,
  • kopia posiadanego prawa jazdy,
  • dowód opłaty za wydanie karty kwalifikacji kierowcy i opłaty ewidencyjnej,
  • wzór podpisu na wniosku.

Dodatkowo, może być konieczne przedstawienie wcześniej uzyskanego świadectwa kwalifikacji zawodowej lub poprzedniej karty kwalifikacji kierowcy (wydanej przez państwo członkowskie Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej, państwo członkowskie Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) na obszarze umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub przez Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej).

Wniosek o kartę kwalifikacji kierowcy może zostać również złożony w formie elektronicznej.