Polityka prywatności

Polityka RODO www.ADLER-HR.pl po polsku:

Polityka prywatności – RODO
Niniejsza polityka prywatności określa sposób postępowania oraz wykorzystania i ochrony danych osobowych przez ADLER HR GROUP Sp.z o.o. z siedzibą w Szczecinie, jako administratora danych.

 1. Zakres i cel przetwarzania danych: ADLER HR GROUP Sp.z o.o. przetwarza dane osobowe swoich klientów oraz osób poszukujących pracy wyłącznie w celu realizacji umów o pośrednictwo pracy i doradztwo personalne. Dane osobowe są przetwarzane w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z RODO.
 2. Dane przetwarzane: ADLER HR GROUP Sp.z o.o. przetwarza następujące dane osobowe swoich klientów i osób poszukujących pracy: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, stanowisko, kwalifikacje, doświadczenie zawodowe, wykształcenie, wynagrodzenie oraz inne dane niezbędne do realizacji usług.
 3. Podstawa prawna przetwarzania: ADLER HR GROUP Sp.z o.o. przetwarza dane osobowe swoich klientów oraz osób poszukujących pracy wyłącznie na podstawie:
  umowy o świadczenie usług,
  zgody osoby, której dane dotyczą,
  prawnie uzasadnionych interesów administratora.
 4. Odbiorcy danych: ADLER HR GROUP Sp.z o.o. przekazuje dane osobowe swoich klientów oraz osób poszukujących pracy wyłącznie w niezbędnym zakresie dla realizacji umowy pośrednictwa pracy i doradztwa personalnego.
 5. Okres przetwarzania danych: ADLER HR GROUP Sp.z o.o. przechowuje dane osobowe swoich klientów oraz osób poszukujących pracy przez okres realizacji umowy pośrednictwa pracy i doradztwa personalnego oraz w celu wypełnienia obowiązków prawnych.
 6. Prawa osób, których dane dotyczą: Osoby, których dane przetwarza ADLER HR GROUP Sp.z o.o. mają prawo do:
  żądania dostępu do swoich danych osobowych,
  żądania sprostowania swoich danych osobowych,
  żądania usunięcia swoich danych osobowych,
  żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
  wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
  przenoszenia swoich danych osobowych,
  wniesienia skargi do organu nadzorczego ds. ochrony danych osobowych.
 7. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych: Poprzez akceptację niniejszej polityki prywatności, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez ADLER HR GROUP Sp.z o.o. w celu realizacji umowy pośrednictwa pracy.
 8. Bezpieczeństwo danych osobowych – ADLER HR GROUP Sp.z o.o. zobowiązana jest do zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa danych osobowych, w tym do ochrony przed ich przypadkowym lub nieuprawnionym zniszczeniem, utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem lub dostępem.
 9. Powiadamianie o naruszeniu bezpieczeństwa danych – w przypadku naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych, ADLER HR GROUP Sp.z o.o. zobowiązana jest do niezwłocznego powiadomienia organu nadzorczego oraz osób, których dane dotyczą.

Administrator danych osobowych: ADLER HR GROUP Spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w 70-237 Szczecinie 70-237 przy ul. Stefana Lewandowskiego 52 lok 9, KRS: 0001028875, REGON: 524915337, NIP: 8522693035